Li Shurui, Wang Sishun, Zhang Zhenyu @ Asia Now 2019